Artikel 1. Stimuleringsfonds

 1. Het stimuleringsfonds geeft invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van Sellingnet.

 2. Het stimuleringsfonds draagt de naam Sellingnet Stimuleringsfonds en is opgericht op 10 oktober 2008.

 3. Het stimuleringsfonds is gevestigd op het kantooradres van Sellingnet, te Hengelo (O).

Artikel 2. Doel

 1. Het stimuleringsfonds initieert ondernemende -, culturele - en bijzonder sociaal-maatschappelijke projecten op het gebied van: a. verkoop; het stimuleren van beroepstrots en competentieontwikkeling in commerciële beroepen; b. vrijheid; het uitdragen van het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en; c. vorming; het versterken van de persoonlijke groei van kinderen en jongeren.

 2. Het stimuleringsfonds tracht haar doel te bereiken door al hetgeen met het in lid 1. van dit artikel bepaalde verband houdt.

Artikel 3. Geldmiddelen

 1. Het vermogen van het stimuleringsfonds wordt gevormd door: a. een jaarlijkse bijdrage van de formule; b. een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage van de Partners; c. incidentele subsidies en donaties.

 2. Het stimuleringsfonds heeft geen winstoogmerk;

 3. Derhalve wordt een batig saldo jaarlijks toegevoegd aan het vermogen.

Artikel 4. Besteedbare uren

De besteedbare uren van het stimuleringsfonds worden gevormd door: a. een jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage van pro bono-uren van de Partners; b. incidentele uren van derden.

Artikel 5. Bestuur

 1. Het stimuleringsfonds wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden.

 2. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 4. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

 5. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.

 6. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster elke drie jaar één bestuurslid aftreedt.

 7. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.

 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. door zijn aftreden volgens het eventuele rooster van aftreden; b. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken; c. door zijn faillissement of zijn surséance van betaling of indien de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt; d. door zijn ondercuratelestelling; e. door zijn overlijden; f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen; g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet.

 9. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.

 10. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

 11. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van het stimuleringsfonds.

 2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot een maximum dat gelijk is aan het batig saldo van het stimuleringsfonds.

 3. Het bestuur is bevoegd donaties te doen tot een maximum dat gelijk is aan het batig saldo van het stimuleringsfonds.

 4. Het bestuur is bevoegd de besteedbare uren aan te wenden binnen het kader van de doelstellingen van het stimuleringsfonds.

 5. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van het stimuleringsfonds voor zover de wet niet anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan een bestuurslid machtiging verlenen om het stimuleringsfonds binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

 6. Het bestuur publiceert op de website van het stimuleringsfonds een staat van baten en lasten en een verkort beleidsplan met daarin opgenomen de activiteiten die ze uitvoert om de doelstellingen van het stimuleringsfonds te bereiken.

Artikel 7. Vergadering

 1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen van tevoren - de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend - onder vermelding van de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

 2. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen der bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet.

 3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in een volgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering ondertekend.

 5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.

 6. Een bestuurslid kan zich door een door hem daartoe schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen.

 7. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.

Artikel 8. Besluitvorming

 1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

 2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.

 3. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard.

Artikel 9. Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van het stimuleringsfonds valt samen met het kalenderjaar.

 2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van het stimuleringsfonds en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester.

 4. Het bestuur is verplicht de in lid 2. van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren.

Artikel 10. Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten.

 2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

Artikel 11. Ontbinding

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van het stimuleringsfonds.

 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2. van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.

 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo en bezittingen vastgesteld.

 4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.

 5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.

 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van het ontbonden stimuleringsfonds gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Hengelo, 10 oktober 2008, gewijzigd 19 september 2014.