1. Algemeen

Het Stimuleringsfonds geeft invulling aan de maatschappelijk betrokkenheid van Sellingnet. Wij willen sociale impact maken en daar willen we transparant over zijn. Daarom publiceren we jaarlijks een staat van baten en lasten. Verder geven we jaarlijks een overzicht van de activiteiten die we in het lopende jaar willen uitvoeren binnen het kader van de doelstellingen van het fonds:

  1. Verkoop; het stimuleren van beroepstrots en competentieontwikkeling in commerciële beroepen;

  2. Vrijheid; het uitdragen van het belang van een zo groot mogelijke ruimte voor vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;

  3. Vorming; het versterken van de persoonlijke groei van kinderen en jongeren.


2. Besteding geld

Onderstaand treft u de uitgaven van het fonds aan.

SellingNet Stimuleringsfonds

3. Besteding uren

In de periode 2009-2022 zijn er ca. 3000 pro bono-uren gedoneerd aan het fonds (we vermoeden overigens dat het feitelijk aantal uren veel hoger is, maar voor de verslaglegging vinden wij dit niet relevant). Projecten die met name beslag hebben gelegd op de gedoneerde uren zijn de verschillende verkooponderzoeken en verdere content voor het Sales Kenniscentrum, de redactie van de ‘Jan Wage Klassiekers’ en de Jan L. Wage website, het Sales Skills Monitor onderzoek, de samenstelling van de tentoonstelling 'Die Suche nach dem wahren Glauben' en de begeleidende brochures, het onderzoek als voorbereiding op de samenstelling van de Bibliotheca Mysticorum Selecta, het samenstellen van de ReliCanon, het coördineren van BBDL2017, de ontwikkeling van lesprogramma's en tools voor Stichting Jeugdsport, de tools voor TOOLSzone, Project Bijstand en de Kunstmuur in Winterberg.

4. Projecten 2023

Verkoop

Dit jaar willen we de belangrijkste video's van Jan L. Wage op 'zijn' website zetten. En natuurlijk zal het Sales Kenniscentrum de nodige aandacht vragen. Daarnaast willen we de volledige collectie '100 Classic Sales Books' online zetten. Een aantal boeken uit deze collectie dienen nog gedigitaliseerd te worden.

Vrijheid

De ReliCanon is een levensbeschouwelijk-historische canon en biedt een logisch overzicht van de diversiteit aan religie en ideologie in haar historische context. Tegen de achtergrond van politieke, kerkelijke, sociale en intellectuele ontwikkelingen laat de ReliCanon tal van historische momenten, groeperingen en personen de revue passeren met telkens een verwijzing naar een Wikipedia-pagina. De ReliCanon helpt het onderwijs bij het vormgeven van burgerschap op school. Dit jaar willen we diverse instrumenten ontwikkelen om als school c.q. onderwijsinstituut verdere invulling te geven aan burgerschap. Ga naar de Relicanon.

Vorming

Kinderen hebben recht op sociale zekerheid en Project Bijstand wil ze daarbij helpen. Ook dit jaar helpen wij gezinnen om uit de armoede te komen. Op basis van onze ervaringen hebben we een brochure geschreven die de problematiek kort duidt en handvatten geeft om gezinnen met schulden te helpen. Download de brochure 'Wat werkt bij de aanpak van armoede & schulden'. Verder willen we jongeren enthousiaster maken voor moderne kunst door een kunstmuur - en in de toekomst een kunsttuin - in Winterberg in te richten vol met laagdrempelige en humorvolle kunstobjecten van o.m. Banksy, Takashi Murakami, Jeff Koons, Ottmar Hörl en Sebastian Burdon ('Whatshisname'). En tenslotte willen we met een posterserie de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering onder de aandacht brengen