Home

In de tentoonstelling 'Die Suche nach dem wahren Glauben' is voor de Berle(n)burger Bijbel een belangrijke rol weggelegd. De 8-delige Berleburger Bijbel is in de jaren 1726-1742 ontstaan. Uitgebreide commentaren op de Bijbelteksten zijn er onder meer te lezen van Johannes Tauler, Thomas a Kempis, Johann Arndt, Jakob Böhme en Madame Guyon. De Berleburger Bijbel wordt geschaard onder het zogenoemde radicale piëtistische gedachtegoed

Het doel van het 'Berlenburger Bibel Digital Library Project 2017' (BBDL 2017) is de Berleburger Bijbel voor het internet toegankelijk te maken. Alleen de Banden 5 en 7 (t/m Openbaring) (herdrukken 1859 resp. 1861) waren tot nu toe op het internet te vinden. Deze Banden zijn in 2008 overgezet van microfilm naar het Google books formaat, in het grootschalige ‘Book Search Library Project’ van Harvard University en Google. De ontbrekende Banden zijn overigens niet opgenomen in de collectie van Harvard’s Library of the Divinity School, waar de Banden 5 en 7 deel van uitmaken. Gezien het karakter van de Berleburger Bijbel, verwachten wij overigens niet dat Google zelf de overige Banden gaat digitaliseren (mochten ze al de ontbrekende Banden in een aangeboden collectie aantreffen).

Met het BBDL 2017 wil het Stimuleringsfonds de ontbrekende Banden 1, 2, 3, 4, 6 en 8 en het ontbrekende deel uit Band 7 voor het internet toegankelijk maken. Het project is een 'heidens' karwei omdat iedere pagina met de hand wordt gefotografeerd zodat de kostbare boeken in takt blijven en het resultaat (toch) optimaal is qua belichting en contrast. Het project wordt uitgevoerd door Rolf Wolters die veel ervaring heeft met het digitaliseren van antiquarische boeken. Het project is gestart in augustus 2013 en eind november 2015 zijn er bijna 3.300 pagina's gefotografeerd en op het internet gezet. Vermeerderd met de Banden 5 en 7 is nu ca. 75% van de Berleburger Bijbel op het internet beschikbaar. We verwachten dat eind 2017 - nog net in het 'jubeljaar' van de Reformatie - de volledige Berleburger Bijbel 'digitaal' is te lezen. Internationaal - en natuurlijk vooral in Duitsland - is er veel belangstelling voor dit project. Wellicht dat de Berleburger Bijbel daarom een eigen plek op het 'world wide web' zou moeten krijgen, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie, vertalingen en beschikbare onderzoeken. Een reden temeer voor een eigen plek is dat het stadsmuseum van Bad Berleburg - dat een fantastische permanente expositie over de Berleburger Bijbel had - in 2013 haar deuren heeft gesloten! Onderstaand treft u in vet de (voorlopig) beschikbare Bijbeldelen aan. Bijbeldelen met een pdf-icoon ('gebroken' plaatje -) kunnen niet op het beeldscherm worden getoond i.v.m. de grootte van het bestand. Wel kunnen deze Bijbeldelen worden gedownload.BAND 1 (1726) OT 1: Inleiding; Genesis (p. 1-280); Exodus (p. 281-440); Leviticus (p. 441-556); Numeri (p. 557-684); Deuteronomium (p. 685-804). 


BAND 2 (1728) OT 2: Inleiding; Boek Jozua (p. 1-88); Boek Rechteren (p. 89-194); Boek Ruth (p. 195-212); 1. Boek Samuel (p. 213-352); 2. Boek Samuel (p. 353-468); 1. Boek Koningen (p. 469-565); 2. Boek Koningen (p. 567-643); 1. Boek Kronieken (p. 644-704); 2. Boek Kronieken (p. 705-800); 1. Boek Ezra (p. 801-827); 2. Boek Nehemia (Ezra) (p. 828-859); Boek Ester (p. 860-880). 


BAND 3 (1730) OT 3: Inleiding; Boek Job (p. 1-152); Inleiding Psalmen (p. 153-158); 1. Boek Psalmen (1-50) (p. 159-318); 2. Boek Psalmen (51-100) (p. 319-451); 3. Boek Psalmen (101-150) (p. 451-568); 1. Boek Spreuken Salomo (p. 569-684); 2. Boek Prediker Salomo (p. 685-740); 3. Boek Hooglied Salomo (p. 741-784). 


BAND 4 (1732) OT 4: Inleiding; Boek Jesaja (p. 1-221); Boek Jeremia (p. 222-399); Klaagliederen (p. 400-420); Boek Ezechiël (p. 420-597); Boek Daniël (p. 597-677); Boek Hosea (p. 678-716); Boek Joël (p. 716-725); Boek Amos (p. 726-746); Boek Obadja (p. 747-750); Boek Jona (p. 751-760); Boek Micha (p. 760-779); Boek Nahum (p. 780-785); Boek Habakuk (p. 786-794); Boek Sefanja (p. 794-802); Boek Haggaï (p. 802-808); Boek Zacharia (p. 809-847); Boek Maleachi (p. 847-858). 


BAND 5 (1859) NT 1: Inleiding; Matteüs (p. 1-487); Marcus (p. 448-647); Lucas (p. 648-968); Johannes (p. 969-1175). 

Band 5


BAND 6 (1737) NT 2: Inleiding; Handelingen van de Apostelen (p. 1-160); Inleiding Paulusbrieven (p. 161-162); Romeinen (p. 162-358); 1. Brief van Paulus aan de Korintiërs (p. 358-472); 2. Brief van Paulus aan de Korintiërs (p. 473-557); Galaten (p. 557-615); Efeziërs (p. 615-658); Filippenzen (p. 659-688); Kolossenzen (p. 688-710); 1. Tessalonicenzen (p. 710-730); 2. Tessalonicenzen (p. 730-741); 1. Timoteüs (p. 741-763); 2. Timoteüs (p. 764-778); Titus (p. 779-789); Filemon (p. 790-792). 


BAND 7 (1861) NT 3: Inleiding; Hebreeën (p. 1-125); Brief van Jakobus (p. 126-163); 1. Brief van Petrus (p. 163-220); 2. Brief van Petrus (p. 221-241); 1. Brief van Johannes (p. 242-308); 2. Brief van Johannes (p. 308-311); 3. Brief van Johannes (p. 311-313); Brief van Judas (p. 313-322); Openbaring van Johannes (p. 323-602). BAND 7 (1739) OT 5: Inleiding Wijsheid (p. 417-419); 4. Boek Wijsheid Salomo (p. 419-462); Wijsheid van Jezus Sirach (p. 462-570); Wijze Spreuken in de tijd van het NT (p. 570-600). 

Band 7


BAND 8 (1742) OT 6 / Apocriefen / Register: Inleiding; Boek Judit (p. 1-22); Boek Tobit (p. 23-39); Toevoegingen aan Daniël (p. 39-47); Het gebed van Manasse (p. 48); Toevoegingen op Ester (p. 49-55); Baruch (p. 55-65); 3. Boek Ezra (p. 66-87); 4. Boek Ezra (p. 87-132); 1. Boek der Makkabeeën (p. 133-187); 2. Boek der Makkabeeën (p. 188-223); 3. Boek der Makkabeeën (p. 224-239); 4. Boek der Makkabeeën (p. 239-240); 1. Henoch (p. 240-242); Testament van de twaalf patriarchen (p. 243-270); Psalm 151 (p. 271); Salomons Psalmen (p. 271-279); Joodse historie van het Schrift (p. 280-363); Geschiedenis van Jozef de Timmerman (p. 364-412); Brief Christus aan Abgar (Abgarlegende) (p. 413-414); Apocriefe uitspraken Christus (p. 414-416)]; Proto-evangelie van Jacobus (p. 417-424); Evangelie van Nikodemus (p. 425-439); Brief aan de Laodicenzen (p. 439-441); Brief van Barnabas (p. 441-452); 1. Clemens (p. 452-469); 2. Clemens (p. 470-472); Brief van Polycarpus aan de christenen van Fillipi (p. 473-482); De zeven brieven van Ignatius van Antiochië (p. 482-505); De herder van Hermas (p. 506-556); Register (p. 1-44).